Scroll

Klokkenluidersregeling Accountancy.nu B.V.

Deze Klokkenluidersregeling waarborgt dat personen van buiten Accountancy.nu B.V. en de daarbij werkzame of daaraan verbonden personen, zonder gevaar voor hun rechtspositie, vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten Accountancy.nu B.V. aan de orde kunnen stellen. Deze regeling leidt ertoe dat klachten worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door Accountancy.nu B.V. De regeling is opgesteld conform artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties (VAO).

Artikel 1 Definities

Melder: degene die, al dan niet in dienst van Accountancy.nu B.V. werkzaamheden verricht voor Accountancy.nu B.V. en een misstand onder deze regeling meldt.

Vertrouwenspersoon: de heer J.P. Potteboom RA

Misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Accountancy.nu B.V. en / of haar medewerkers, in verband met:

a. een (dreigend) strafbaar feit;
b. een (dreigende) schending van wet- of regelgeving;
c. een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
d. een (dreigende) schending van binnen Accountancy.nu B.V. geldende (gedrags)regels; of
e. (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Artikel 2 Procedure

De melder meldt een misstand bij de Vertrouwenspersoon via e-mail aan pro-vison@registeraccountants.nl. De melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan de heer J.C. van Antwerpen RA maar is tot dit laatste niet gehouden.

De vertrouwenspersoon legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan melder dat de melding is ontvangen. De vertrouwenspersoon stelt de heer J.C. van Antwerpen RA direct op de hoogte van de melding, tenzij de misstand hemzelf betreft (zie lid 5).

De vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de melder, tenzij de melder schriftelijk de vertrouwenspersoon van deze verplichting ontheft.

Direct na ontvangst zal de heer J.C. van Antwerpen RA een onderzoek naar de misstand (laten) starten.

Indien de misstand de heer J.C. van Antwerpen RA betreft zal de vertrouwenspersoon zelf een onderzoek naar de misstand (laten) starten.

Artikel 3 Termijnen

Binnen een periode van acht weken van het moment van registratie van de melding overeenkomstig artikel 2 lid 2, wordt de vertrouwenspersoon door of namens de heer J.C. van Antwerpen RA schriftelijk op de hoogte gebracht van zijn standpunt omtrent de misstand evenals van de te nemen of reeds genomen maatregelen.

Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de hiervoor genoemde termijn te geven, zal de heer J.C. van Antwerpen RA de vertrouwenspersoon hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.

In geval van artikel 2 lid 5 zal de Vertrouwenspersoon zelf een standpunt (laten) formuleren.

De vertrouwenspersoon stelt de melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4 Rechtsbescherming

De heer J.C. van Antwerpen RA (of de vertrouwenspersoon) zorgt dat de melder die te goeder trouw en volgens onderhavige regeling een melding van een misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie wordt benadeeld. Indien een melder echter de melding op andere wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden aangerekend.